ALGEMENE VOORWAARDEN CHALETHURENOOSTENRIJK

Verantwoordelijkheid

CHALETHURENOOSTENRIJK verzorgt slechts de reclame voor de huiseigenaren die op de site zijn aangegeven. Indien u een periode een huis, chalet of ander onderkomen wilt huren, dan heeft u direct contact via de verhuurder door de contactinformatie op de betreffende object pagina. CHALETHURENOOSTENRIJK heeft derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor bovengenoemde zaken en zal zich in deze zaken ook niet mengen. Alle zaken handelt u als huurder zelf en rechtstreeks met de verhuurder.

Prijzen en tarieven

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Aan foutieve prijzen zijn geen rechten te ontlenen. Prijzen zijn inclusief omzetbelasting maar exclusief kosten van een annulerings- en reisverzekering, de kosten van een schadeverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld. De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van CHALETHURENOOSTENRIJK.

Betaling

Alle betalingen geschieden rechtstreeks tussen huurder en verhuurder. CHALETHURENOOSTENRIJK bemiddelt hier niet in.

Borgsom

De huurder dient voor het verblijf in een vakantiehuis (eventueel ter plaatse) een borgsom te betalen, bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd! De borgsom dient VOORAF of bij aankomst op het verblijfsadres aan de Eigenaar of de Beheerder van het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald. Vooraf of na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden de bijkomende kosten zoals eventuele service en schoonmaakkosten afgerekend en worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom aan de Huurder gerestitueerd. Als de schade de borgsom overstijgt dan zal de huurder het extra bedrag (eventueel) ter plaatse dienen te voldoen. De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres en bankgegevens (rekeningnummer, IBAN en BIC code) aan de eigenaar of de beheerder te melden.

Rechten en verplichtingen Huurder ter plaatse van het vakantiehuis

De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst of op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het vakantiehuis tussen 16.00 en 18.00 uur bij de Eigenaar of Beheerder van het vakantiehuis op te halen. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder met de eigenaar of de beheerder zelf een afspraak te maken.
De Huurder dient, tenzij op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, het vakantiehuis uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. CHALETHURENOOSTENRIJK is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een later tijdstip dan op het verblijfsticket (voucher) is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen.
De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door CHALETHURENOOSTENRIJK of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Eigenaar of de Beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. Ook dient de huurder eventueel gehuurde handdoeken en afgehaald beddengoed op een centrale plaats in het object te worden achter gelaten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek of naderhand te doen. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is of beddengoed niet is afgehaald, is Eigenaar/ Beheerder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen. De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken. De Huurder dient al het afval uit het vakantiehuis te hebben afgevoerd naar een afvaldepot zoals omschreven in de map in het vakantiehuis.

Productomschrijving

Ieder vakantiehuis is zorgvuldig door CHALETHURENOOSTENRIJK geselecteerd. De verhuurder staat in voor de juistheid van de omschrijving van de vakantiehuis, met dien verstande dat een afwijking van 20% van de opgegeven woonoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. De beschrijving en indrukken van het vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de website van CHALETHURENOOSTENRIJK. CHALETHURENOOSTENRIJK is daarvoor niet aansprakelijk.

Klachten

De melding van een klacht dient telefonisch door de huurder met de eigenaar cq verhuurder op het telefoonnummer of e-mailadres van de eigenaar te geschieden. Indien een klacht, na overleg met de Eigenaar/Beheerder ter plaatse niet naar tevredenheid van de Huurder kan worden opgelost, dient de Huurder de klacht schriftelijk, binnen 14 dagen na het vertrek van de verblijfsplaats, aan de eigenaar te zenden. CHALETHURENOOSTENRIJK kan in deze gevallen niet als tussenpersoon fungeren. De Huurder dient de klacht met de Eigenaar zelf af te handelen.
CHALETHURENOOSTENRIJK neemt geen verantwoordelijkheid in welke vorm dan ook aangezien zij slechts reclame maakt voor de Huurder.

Privacy

CHALETHURENOOSTENRIJK zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.